Home
Overview
Abstract Submission
Financial Support
Schedule
Program
Registration/Accommodation
Venue
Day Care
Excursion
Science Organizing Committee
Local Organizing Committee
Leaflet
Poster
Links
Contact:
 
Local Organizing Committee
K. Fujiki, H. Hashiguchi, M. Hirahara, T. Hori, A. Ieda,
T. Kikuchi, K. Kusano, K. Masuda, S. Masuda, Y. Matsumi,
Y. Miyoshi, A. Mizuno, T. Nagahama, T. Nagatsuma, N. Nishitani,
S. Nozawa, T. Ogino, Y. Otsuka, S. Oyama, T. Sakanoi, K. Seki,
M. Shimoyama, K. Shiokawa (chair), S. Suzuki, N. Terada,
M. Tokumaru, M. Tsutsumi, T. Umeda, M. Yamamoto, A. S. Yukimatu